ÖVERSIKT

 • AFS samlar in och använder personligt identifierbar information (PII) som du skickar in;
 • AFS samlar in och använder denna PII för att tillhandahålla AFS tjänster, inklusive personliga och online utbildningsprogram, för marknadsföring och kommunikation i samband med dessa tjänster, och för att utföra forskning;
 • För att tillhandahålla sina tjänster kan AFS överföra denna PII till AFS organisationer och andra parter som är involverade i tillhandahållandet av AFS tjänster i ditt hemland och i andra länder;
 • AFS överför denna PII över internationella gränser för att på ett säkert sätt lagra denna information i andra länder. För närvarande finns dessa platser i USA och Singapore. ;
 • Du har rättighet att komma åt och uppdatera din personliga information när som helst;
 • Under vissa omständigheter har du rättighet att begära radering av din personliga information;
 • AFS kan använda (tredje part) cookies och andra liknande tekniker för att få information från dig när du använder AFS webbplatser för att underlätta din användning av dessa webbplatser;
 • Om du är minderårig och din förälder/vårdnadshavares samtycke krävs för att du ska tillhandahålla PII, be om din förälder/vårdnadshavares tillstånd.

PII inkluderar bland annat ditt namn, ditt hem och din e-postadress, ditt födelsedatum, ditt (mobil) telefonnummer, skolor och universitet, högsta betyg/kvalifikationer som erhållits, examensår, studieområde, sociala medier länkar, en bild, foto eller video av dig, specifik AFS programinformation (typ, år, och så vidare), reseuppgifter, ett personligt brev, ditt CV eller resume, viss medicinsk historia och medicinska upplysningar, samt svar på specifika frågor som vi kan ställa beroende på vilken typ av program som du ansöker om eller tjänster som du begär.

Vänligen observera att detta endast är en sammanfattning av hela sekretesspolicyn så att läsaren kan ha en snabb förståelse av innehållet i denna sekretesspolicy. Denna sammanfattning ersätter inte sekretesspolicyn.

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE

AFS Intercultural Programs, Inc. (tillsammans med dess AFS nätverksorganisationer som dessa termer definieras nedan, gemensamt kallade “AFS”) är dedikerade till att skydda din integritet och skydda din personligt identifierbara information. AFS arbetar hårt för att skapa en onlineupplevelse som är detaljerad, effektiv och produktiv genom att använda den information som du anförtror till oss på ett ansvarsfullt sätt. AFS har åtagit sig att respektera din integritet och följa principerna i tillämpliga dataskydds- och sekretesslagar över hela världen.

Vi har tillhandahållit denna sekretesspolicy som en förklaring av den information som vi samlar in, hur vi använder den, hur användningen av denna information kan gynna din upplevelse på våra webbplatser och under din relation med oss, med vem och för vilka ändamål som kan dela informationen, och de val som du kan göra om vår användning av informationen. Vi beskriver även de åtgärder som vi vidtar för att skydda säkerheten för informationen och hur du kan kontakta oss om våra sekretessrutiner. Våra sekretessrutiner kan variera mellan de länder där vi verkar för att återspegla lokala rutiner och rättsliga krav. Varje AFS nätverksorganisation kan komplettera detta dokument genom att dela en lokal sekretesspolicy. Vi vill hjälpa dig att fatta välgrundade beslut, så läs avsnitten nedan noggrant.

AFS ONLINE

AFS Intercultural Programs driver många webbplatser och erbjuder många program, kurser och aktiviteter, antingen direkt eller genom sina nätverksorganisationer (såsom AFS-USA Inc.), eller genom vissa tredjepartsleverantörer. AFS webbplatser inkluderar, men är inte begränsade till, de som finns på följande domäner:

Någon av dessa webbplatser kan be om och/eller samla in personligt identifierbar information, exempelvis när du frågar eller ansöker om en AFS personligen eller via onlineprogram, för att tillhandahålla dig den information och de tjänster som du söker eller för att förbättra din upplevelse, som beskrivs närmare nedan. Vissa av våra webbplatser (eller vissa områden inom en viss webbplats) är för allmänheten, medan vissa webbplatser eller områden inom sådana webbplatser endast är för organisationer som är en del av AFS världsomspännande nätverk av utbytesorganisationer (och deras auktoriserade representanter) eller för särskilt utsedda och auktoriserade tredje parter som arbetar nära med AFS för att driva interkulturella utbytesprogram och för att tillhandahålla online och verkliga tjänster till individer. På samma sätt är vissa webbplatser (eller vissa områden inom en viss webbplats) endast för registrerade användare (exempelvis personer som är potentiella, nuvarande eller tidigare deltagare i de tjänster och program som erbjuds av AFS och nätverksorganisationer (“deltagare”)).

Det bör noteras att nätverksorganisationer är separata juridiska enheter som är medlemmar i det internationella nätverket av AFS organisationer som driver AFS interkulturella program och aktiviteter över hela världen under licens, standardpolicyer och förfaranden som upprättats av AFS Intercultural Programs, Inc., inklusive matchande deltagare på olika platser över hela världen för att uppfylla deltagarnas önskemål och tillhandahålla AFS utbytet och interkulturella program och tjänster online. Mer information finns på WEBBPLATSER OCH NÄTVERKSWEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

TYPER AV INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

AFS samlar in information från besökare och användare av våra webbplatser, och deltagare i våra evenemang, inklusive deltagare, och från tredje parter som arbetar med AFS för att leverera AFS tjänster så att vi kan tillhandahålla en upplevelse (online och offline) som strävar efter att möta våra deltagares och andra användares behov och intressen. Information kan samlas in som en del av: (i) tillhandahålla AFS programtjänster, (ii) uppfylla informationsförfrågningar, (iii) begära eller erbjuda tjänster, (iv) ansöka eller registrera dig för AFS programdeltagande eller AFS evenemang, (v) skicka in en ansökan eller programmöjlighet, (vi) svara på meddelanden från oss (exempelvis enkäter, förfrågningar om ytterligare information eller granskningar eller ansöknings- eller registreringsbekräftelser), (vii) tillgodose dina personliga preferenser, (viii) uppfylla förfrågningar om tjänster, exempelvis prenumerera på nyhetsbrev eller delta i kampanjer, bidrag eller utmärkelser, (ix) arbeta med tredjepartskällor, inklusive samla in information som är tillgänglig från vissa sociala nätverk och andra webbplatser för att bättre hjälpa oss att förstå dina intressen och tjäna dig bättre, (x) uppdatera din information inklusive din kontaktinformation, (xi) hålla dig informerad om och involverad i AFS aktiviteter, eller (xii) genomföra insamlingskampanjer.

Vilka typer av personligt identifierbar information (ibland kallad “PII”) som vi ber om och/eller samlar in beror på din åtkomstnivå och ditt deltagande på våra webbplatser (och vilka typer av tjänster, information och deltagande du söker, exempelvis att ansöka om eller delta i ett interkulturellt AFS utbytesprogram eller -aktivitet eller ansöka om ett AFS program online eller annan typ av kurs eller evenemang). Sådan information beror på vilken typ av program eller aktivitet, och baserat på vilken typ av program som du ansöker om, som anges i respektive ansökan.

För våra personliga utbytesprogram behöver vi mycket detaljerad information för att driva programmet, inklusive att hitta en värdfamilj och värdskola, och erbjuda medicinsk reseförsäkring. I detta fall kan den begärda informationen inkludera ditt namn, ett lösenord, hemadress, arbetsadress och e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, geografisk platsinformation, födelsedatum, kön, skolor och universitet som deltagit, högsta betyg/kvalifikationer som erhållits, examensår, studieområde, sociala medier länkar till Facebook, Twitter, Instagram och/eller LinkedIn, en bild, foto eller video av dig, ditt medborgarskap, passinformation, viseringsstatus, försäkringsstatus, specifik AFS-programinformation (typ, år och så vidare), reseuppgifter, ett personligt utlåtande, ditt CV eller resume, vilka språk du pratar, ditt nuvarande yrke och andra relevanta färdigheter, viss medicinsk historik och medicinska upplysningar, kostrestriktioner, vissa användningsuppgifter, såsom testresultat, bedömningar, poäng, framsteg, svar på specifika frågor och livsstilsinformation såsom fritidsaktiviteter och annan information som är nödvändig för att uppfylla särskilda önskemål (exempelvis hälsotillstånd som kan kräva särskilt boende eller övervägande i samband med ett interkulturellt utbyte eller en aktivitet).

För att ansöka om och delta i onlineprogram kan vi begära ditt namn, adress och e-postadress, telefonnummer, geografisk platsinformation, födelsedatum, kön, skolor och universitet som du har deltagit hos, högsta betyg/kvalifikationer som har erhållits, examensår, studieområde, sociala medier länkar till Facebook, Twitter, Instagram och/eller LinkedIn, en bild, foto eller video av dig, ditt medborgarskap, reseuppgifter, ett personligt brev, ditt CV eller resume, vilka språk du pratar, ditt nuvarande yrke och andra relevanta färdigheter.

AFS kan även samla in annan icke personligt identifierbar information om dig, såsom din användning av våra webbplatser, kommunikationspreferenser, aggregerade uppgifter om din användning av våra tjänster och anonymiserade svar på frågor och undersökningar.

Vänligen observera att för att bättre skydda din information, vänligen inkludera inte någon kreditkortsinformation i din elektroniska kommunikation om vi inte specifikt kräver det som en del av processen för att genomföra transaktionen på en AFS webbplats.

SYFTE FÖR INSAMLING, BEHANDLING OCH OFFENTLIGGÖRANDE

Samling och användning

AFS förbinder sig att tillhandahålla dig information om insamling och användning av PII som tillhandahålls av, eller samlas in från, besökare när du använder våra webbplatser, produkter och tjänster. Det är vår praxis att inte be dig om information om vi inte behöver den eller har för avsikt att använda den. Några av de primära syftena med att begära och samla in din personliga information är följande:

AFS förbinder sig att tillhandahålla dig information om insamling och användning av PII som tillhandahålls av, eller samlas in från, besökare när du använder våra webbplatser, produkter och tjänster. Det är vår praxis att inte be dig om information om vi inte behöver den eller har för avsikt att använda den. Några av de primära syftena med att begära och samla in din personliga information är följande:

 • tillhandahålla våra tjänster (online och i den verkliga världen), såsom att adressera en förfrågan eller behandla en ansökan (exempelvis när deltagarna fyller i en ansökan, uppfyller en begäran om information eller slutför en begäran om tjänster), ordna programplacering (exempelvis välja värdfamiljer och skolor), underlätta och hantera en deltagares engagemang i ett program, administrera stipendier, administrera medicinsk reseförsäkring och arbeta med nätverksorganisationer, sponsorer och tjänsteleverantörer i detta syfte
 • marknadsföring och kommunikation med dig i förhållande till de tjänster som erbjuds av AFS, och av andra betrodda tredje parter
 • genomföra insamlingskampanjer
 • utföra forskning via undersökningar, frågeformulär och granskningar för att bättre tillgodose dina behov, förbättra effektiviteten på våra webbplatser, din upplevelse, våra olika typer av kommunikation, kampanjer och/eller marknadsföringsaktiviteter
 • alumnengagemang och andra uppsökande aktiviteter, för att hålla dig informerad om och involverad i AFS aktiviteter (såsom kampanjer, konferenser, publikationer, rekrytering av värdfamiljer och volontärer, nya program och tjänster).

Vi behåller din PII under perioder som rimligen är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och uppsökande aktiviteter. Vi ber om ditt samtycke att skicka dig marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst välja bort våra e-postmeddelanden, nyhetsbrev och AFS undersökningar och recensioner genom att klicka på länken som inkluderas i sådan kommunikation, eller genom att kontakta oss direkt för att välja bort. Du kommer alltid att erbjudas valet att inte skicka in din PII eller att bestämma vilka meddelanden som du vill få från oss. Men detta kan leda till att vissa transaktioner påverkas. Att inte lämna erforderlig information, exempelvis ett namn, kommer exempelvis att hindra behandlingen av en ansökan.

Bearbetning och offentliggörande

I de flesta fall läggs den information som du lämnar in till i en lokal eller global databas för AFS. Under behandlingen av din information kan det vara nödvändigt att överföra din personliga information till AFS nätverksorganisationer eller andra tredjepartsleverantörer som finns i USA och i hela världen för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. Som en allmän praxis säljer AFS inte, hyr inte eller tillhandahåller inte fysiskt innehav av din personliga information till andra icke anslutna tredje parter än relevanta och tillämpliga nätverksorganisationer och tjänsteleverantörer (inklusive tredjepartsorganisationer som AFS samarbetar med för leverans av sina program) som behöver vetskap för att utföra tjänster och förfrågningar som initierats av dig eller av AFS för att tillhandahålla AFS tjänsterna. Som ett exempel kan vi tillhandahålla åtkomst (via en AFS webbplats) eller överföra PII till vissa relevanta nätverksorganisationer som  behöver ta emot sådan information i samband med en placering hos en familj och en skola för ett AFS program. Vi arbetar hårt för att säkerställa att sådana tredje parter endast delar denna information med andra organisationer eller individer som arbetar med dessa för att driva AFS relaterade program eller leverera andra AFS tjänster. Det kan vara i samband med att du erhåller AFS relaterade tjänster som du skickar personlig information direkt till en nätverksorganisation eller tredjepartsorganisation, exempelvis onlineplattformar som används för att leverera innehållet i onlineprogram, i vilket fall du bör läsa och godkänna deras sekretesspolicy som begärts av dessa enheter innan du skickar in din personliga information.

För personliga programdeltagare kommer AFS även att få tillgång till och använda medicinska journaler som delas som en del av programansökan eller som produceras under programdeltagande för följande ändamål:

(a) Att administrera den reseförsäkring som köps som en del av programtjänsterna. AFS, försäkringsgivaren och övriga parter som är involverade i tillhandahållandet av den medicinska planens tjänster kommer att använda medicinska uppgifter i den utsträckning som krävs för att administrera planen och behandla medicinska anspråk.

(b) Att bedöma om en programdeltagare är och förblir lämplig för programmet. Detta är nödvändigt för att AFS ska kunna avgöra om ett medicinskt tillstånd, vid tidpunkten för ansökan, eller som uppstår under programdeltagande, är förenligt med att säkert starta och fortsätta utbytesprogrammet i värdlandet, eller om det krävs att en deltagare återvänder till föräldrarna/vårdnadshavarna för att korrekt hantera de relevanta medicinska frågorna.   Medicinska journaler kommer endast att nås av personal från värd- och sändande organisationer om de behöver veta det.

Dessutom, andra situationer där AFS kan avslöja din information till anslutna organisationer, tjänsteleverantörer inkluderar:

 • när vi har fått ditt samtycke till att göra det
 • i situationer där delning eller utlämnande av din information krävs för att kunna erbjuda dig de tjänster som du önskar (exempelvis en volontär eller programmöjlighet, en tävling eller kampanj)
 • när företag eller tjänsteleverantörer som bedriver affärsverksamhet för AFS räkning behöver sådan information (exempelvis kreditkortshantering, kundtjänst, marknadsundersökningsadministration eller databashanteringstjänster)
 • i det fall AFS slås samman med eller förvärvas av annat bolag
 • att uppfylla lagstadgade eller juridiska krav eller skyldigheter i enlighet med tillämplig lag, ett domstolsbeslut eller en stämning

i en nödsituation som exempelvis för att skydda en persons liv, hälsa eller egendom. Om information delas som nämnts ovan, försöker vi begränsa mottagare och omfattningen av information som tillhandahålls till endast den mängd som är nödvändig för att utföra den specifika funktionen. Om inte annat är uteslutet genom juridisk process, kräver vi att tredje part skyddar din personliga information och följer gällande integritetslagar och förordningar.

Vi använder och delar ibland icke personligt identifierbar information som vi samlar in för att underhålla de tjänster som vi erbjuder online, förbättra designen och innehållet på våra webbplatser, för att göra det möjligt för oss att anpassa din upplevelse, analysera trender, samla in bred demografisk information, genomföra forskning, administrera webbplatserna och stärka våra marknadsförings- och varumärkesinsatser.

SAMTYCKE

När samtycke är den rättsliga grunden för AFS behandling av dina personuppgifter, kommer vi även att be dig att bekräfta ditt samtycke till AFS behandling av dina uppgifter i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy, exempelvis genom att kräva att du undertecknar ett separat avtal, genom att klicka på “Godkänn” på en onlinesida, genom att godkänna denna sekretesspolicy, eller vidta någon annan bekräftande åtgärd innan du kan använda eller komma åt vissa webbplatser eller vissa delar av våra webbplatser. Dessutom kan vi, som en del av vårt åtagande att hålla dig informerad, be om ditt samtycke till att använda din kontaktinformation för att hålla dig informerad om AFS tjänster, eller kommande AFS möjligheter, evenemang, förbättringar, kampanjer eller annan relevant information som kan vara av intresse för dig. Du kan även ta emot meddelanden från tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster till AFS, vilka kommer att omfattas av sådana tredje parters sekretesspolicy och samtyckeskrav. Du kan alltid avregistrera dig från AFS marknadsföringskommunikation genom att följa anvisningarna i våra e-postmeddelanden eller annan kommunikation, eller genom att kontakta AFS direkt.

Om du är minderårig och föräldrar/vårdnadshavares samtycke även krävs, be dina föräldrar/vårdnadshavare om tillstånd innan du delar din PII med oss. I detta fall kan AFS även kontakta (exempelvis via e-post) dina föräldrar eller vårdnadshavare för att bekräfta deras samtycke.

AFS kan även behandla din PII utan samtycke som rättslig grund, exempelvis när det är nödvändigt för att utföra vissa transaktioner och tjänster som du begär.

DATAÖVERFÖRING ÖVER INTERNATIONELLA GRÄNSER

Som en global organisation strävar vi efter att tillhandahålla våra tjänster var du än är. För att uppnå denna målsättning använder vi molntjänster som tillhandahålls av Amazon Web Services, med hjälp av datacenter i USA och Singapore. Dessa databaser har en begränsad tillgång och kan endast nås av AFS anställda, konsulter, tjänsteleverantörer och frivilliga som alla kommer att använda informationen uteslutande för AFS aktiviteter och förvaltningen av AFS programmets verksamhet. Karaktären av vår verksamhet kräver att vi behandlar och överför din information, inklusive PII, till nätverksorganisationer, tredjepartsorganisationer och datacenter eller tjänsteleverantörer som kan vara belägna i länder utanför ditt eget. Vi kan behandla och överföra den personliga information som vi samlar in om dig i och till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in, inklusive landet för en nätverksorganisation som kan placera dig i ett AFS program, och genom att skicka in din personliga information till AFS för att söka sådana tjänster eller information samtycker du till sådan överföring och behandling. Även om dataskyddet och andra lagar i dessa olika länder kanske inte är lika omfattande som de i ditt eget land, kommer AFS att vidta lämpliga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämpliga lagar.

TILLGÅNG TILL PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION OCH ANDRA REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och andra länders integritetslagar tillhandahåller vissa rättigheter för registrerade.

Om du vill bekräfta att vi behandlar din personliga information eller för att få tillgång till den personliga information som vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss. Du kan även begära tillgång till dina personuppgifter eller information om: syftet med behandlingen, de berörda uppgiftskategorierna, vem som annars kan ha fått uppgifterna från AFS, vilken informationskälla (om du inte lämnade dem direkt till AFS) och hur länge som de kommer att lagras. Du har rättighet att korrigera din PII registrering hos AFS om den är felaktig. Du kan begära att AFS raderar dessa uppgifter eller upphör med behandlingen av dem, med vissa undantag. Du kan även begära att AFS upphör att använda dina uppgifter för direktmarknadsföring. I många länder har du rättighet att lämna in ett klagomål till lämplig dataskyddsmyndighet om du är osäker på hur AFS behandlar dina personuppgifter.

För att säkerställa att din personliga information är korrekt och uppdaterad rekommenderar vi att du regelbundet granskar och uppdaterar din information på lämpligt sätt. Du kan granska och uppdatera din information online eller genom att kontakta oss. Vi kan även kontakta dig för att be dig att uppdatera din information. Vänligen observera att i ett försök att förhindra obehörigt avslöjande av din personliga information kan du bli ombedd att tillhandahålla bevis på identitet (eller annat autentiseringsmaterial). Tillgång till PII kan inte tillhandahållas per telefon. Om du efter granskning vill inaktivera eller radera en profil eller applikation, eller uppdatera din PII, kommer vi att sträva efter att göra det utan onödigt dröjsmål. Ibland kommer information som du begär att raderas att lagras i vissa filer under en viss tid inom ramen för vår lagliga lagring. Dessutom kan vissa typer av information lagras längre eller på obestämd tid i säkerhetskopieringssystem eller i loggfiler på grund av tekniska begränsningar eller ekonomiska eller rättsliga krav. Därför bör du inte alltid förvänta dig att alla dina personuppgifter omedelbart kommer att tas bort från våra databaser som svar på din begäran.

Vänligen se lämplig kontaktinformation nedan för att kontakta oss om du har några frågor om vår sekretesspraxis eller om du vill skicka en förfrågan.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

AFS är medvetna om vikten av informationssäkerhet och ser ständigt över och förbättrar våra tekniska, fysiska och logistiska säkerhetsregler och rutiner. Alla AFS ägda webbplatser och servrar har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din PII mot oavsiktlig, förlust, missbruk, olaglig eller obehörig åtkomst, avslöjande eller ändring under vår kontroll. Även om “garanterad säkerhet” inte existerar vare sig på eller utanför Internet, skyddar vi din information med hjälp av lämpliga administrativa, procedurmässiga och tekniska skyddsåtgärder, inklusive lösenordskontroller, och användning av upp till 256-bitars kryptering (eller mer sofistikerad kryptering enligt gällande branschstandarder) baserat på ett certifikat som är utfärdat av Digicert Inc. Detta möjliggör användning av Secure Sockets Layer (SSL), en krypteringsmetod som används för att skydda dina data från avlyssning och hackning under transport. Vi implementerar brandväggar, intrångsdetekteringssystem och antivirusprogram med ständiga uppdateringar och övervakning av oegentligheter. Molnservrar skyddas med loggning, övervakning, hotdetektering och analys med identitet och åtkomstkontroll. IT personal använder kryptering, där så är möjligt, för att förhindra direkt tillgång till data som lagras i databaser. Åtkomst till data som lagras i systemen är föremål för autentisering med unikt användarnamn och lösenord. Användare får endast komma åt information som tillhör deras ansvariga område. Det finns avtal om sekretess på nätet, exempelvis som klicksamtycke, som ska accepteras vid första inloggningen och därefter årligen, för att säkerställa att vissa användare som har tillgång till utvalda uppgifter är bundna av lämpliga sekretesskrav.

POLICY FÖR ONLINETEKNIK OCH COOKIES

Läs igenom den separata policyn för onlineteknik och cookies.

Läs mer

TREDJE PARTS WEBBPLATSER OCH NÄTVERKSWEBBPLATSER

För att förutse dina behov kan AFS tillhandahålla länkar till icke AFS webbplatser för din bekvämlighet och information. AFS ansvarar inte för innehåll som presenteras av eller finns på någon oberoende webbplats, inklusive, men inte begränsat till, reklamanspråk eller marknadsföringsmetoder.

Vänligen observera att medan AFS kommer att skydda din information på AFS ägda och drivna webbplatser, kan vi inte kontrollera och kommer inte att vara ansvariga för sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser, inklusive webbplatser som ägs eller kontrolleras av oberoende tredje parter. Tredje parts webbplatser som nås via länkar på våra webbplatser har separata sekretess- och datainsamlingsrutiner och säkerhetsåtgärder. Vi har inget ansvar för de metoder, policyer och säkerhetsåtgärder som tillämpas av tredje part på deras webbplatser. Vi uppmuntrar dig att kontakta dem för att ställa frågor om deras sekretessrutiner, policyer och säkerhetsåtgärder innan du avslöjar någon personlig information. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för länkade webbplatser för att förstå hur dessa webbplatser samlar in, använder och lagrar information.

Nätverksorganisationer är direkt ansvariga för det innehåll som presenteras av eller finns på deras respektive nationella AFS webbplatser (exempelvis i USA AFS-USA Inc. ansvarar för innehållet på afsusa.org webbplatsen). Medan denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information i samband med alla AFS webbplatser, kan sekretesspraxis variera mellan de länder där AFS verkar för att återspegla lokal praxis och rättsliga krav. Nätverksorganisationernas nationella webbplatser kan därför visa ytterligare sekretesspolicyer som gäller för dessa webbplatser. När du besöker nätverksorganisationernas webbplatser ska du noggrant granska eventuella ytterligare sekretesspolicyer för dessa webbplatser och kontakta dessa nätverksorganisationer direkt om du har några frågor.

MINDERÅRIGA & BARN UNDER 13 ÅR

AFS strävar inte efter att erhålla eller vill ta emot PII direkt från barn under 13 år, och vi kan inte alltid fastställa åldern på personer som besöker och använder våra webbplatser. Om vi upptäcker att vi har gjort det oavsiktligt kommer vi omedelbart att radera sådan information. Dessutom, om vi finner att en minderårig (enligt definitionen i tillämplig lag) tillhandahåller oss sina uppgifter utan föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke när det krävs, kommer vi att ta bort denna information om inte föräldrarna/vårdnadshavarna godkänner tillhandahållandet av sådan information.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna policy eller våra sekretessrutiner, eller om du vill skicka en förfrågan, kan du kontakta oss på följande sätt:

e-post: [email protected] eller genom att skriva till oss:

5 Hanover Sq, Suite 200, 10004 New York, NY, USA

Uppmärksamma: AFS juridiska avdelning

Du kan även kontakta AFS Intercultural Programs, Inc. dataskyddsombud på:[email protected]: +1.212.209.0922 för förfrågningar som rör landsspecifika webbplatser som drivs av AFS nätverksorganisationer (såsom afsusa.org, för USA), se de landsspecifika kontaktuppgifter som finns tillgängliga på en sådan webbplats.

UPPDATERINGAR AV SEKRETESSPOLICYN

AFS kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan för att möta förändringar i den rättsliga miljön, affärsbehov, eller för att tillgodose behoven hos våra besökare, deltagare, nätverksorganisationer, dotterbolag, strategiska partners och tjänsteleverantörer. Uppdaterade versioner kommer att publiceras på våra webbplatser och datumstämplas så att du alltid är medveten om när sekretesspolicyn senast uppdaterades.